Commissies

Een Interne Bezwaren Commissie (afgekort IBC) is een onafhankelijke commissie die in opdracht van de werkgever advies uitbrengt als een medewerker een bezwaar maakt in het kader van de bezwarenprocedure zoals in de CAO / Sociaal Plan / personele handboek staat.

De commissie kijkt, op verzoek, mee hoe het wordt toegepast. Als er tussen werkgever en werknemer een verschil van mening bestaat, dan kan dit ter advisering aan de bezwarencommissie worden voorgelegd. De commissie toetst of het juist is toegepast en doet hier een uitspraak over.

Daarnaast kan de bezwarencommissie ook ingezet worden als klachtencommissie bij meldingen over onheuse bejegening en niet-integer handelen.

September 2022 – heden
Extern lid van de Interne Bezwaren- en Begeleidingscommissie van Thebe

Adviseren over de toepassing van het Sociaal plan en bij meldingen over ongewenst gedrag en niet-integer handelen.

Juli 2020 – heden
Ambtelijk secretaris Sociale Begeleidingscommissie Scandinavian Tobacco Group

Ik ben werkzaam als ambtelijk secretaris bij deze commissie om de meldingen omtrent de toepassing van het Sociaal Plan soepel te laten verlopen.

Januari 2016 – 2020
Lid Sociale Begeleidingscommissie

Na mijn werkzaamheden als ambtelijk secretaris van de OR bij Zorg in Oktober ben ik door de ondernemingsraad voorgedragen als lid van de Sociale Begeleidingscommissie.

De taak van de commissie is, op verzoek van werkgever dan wel werknemer, het adviseren over de toepassing en reikwijdte van het Sociaal Plan en de daarin neergelegde bepalingen. Daarnaast zijn er meldingen gedaan van ongewenst gedrag of het niet-integer handelen.