Rollen ambtelijk secretaris

Afhankelijk van de situatie en/of vraag neem ik de rol aan van (proces)begeleider, expert, motivator, coach, stimulator, coördinator, netwerker, adviseur of zelfs trainer-on-the-job.

Procesbegeleider

Ik ben de deskundige, die omvangrijke en ingewikkelde processen (zoals vorm geven Sociaal Plan en regeling arbeidsvoorwaarden) begeleidt en hierover adviseert. Ik beschik hiervoor over de nodige kennis, vaardigheden en ervaring.

Expert

Ik kan worden ingeschakeld bij belangrijke adviesaanvragen om het adviestraject te begeleiden. Voorbeelden hiervan zijn: de ondernemingsraad zijn eigen mening (laten) vormen, het onderhouden van contact met medewerkers en bestuurder en het formuleren van een invloedrijk advies.

Motivator

Ik kijk waar de behoefte ligt van de ondernemingsraad en van de individuele ondernemingsraadsleden en spring hier op in. Ik zorg voor de juiste persoon op de juiste plaats. Ik zorg er tevens voor dat ondernemingsraadsleden op een enthousiaste wijze worden aangezet tot actie.

Coach

Ik richt me op de wijze waarop mensen met elkaar communiceren, onderhandelen en tot besluiten komen. Het gaat bij coachen juist om gedrag. Ik kan het individu of de groep coachen.

Stimulator

Ik stimuleer de ondernemingsraadsleden om net dat tandje bij te zetten om het verschil te maken. Door hen verantwoordelijkheid te laten nemen in mee denken en trots te zijn op het werk dat ze doen.

Coördinator

Ik maak vooraf gestelde doelen mede mogelijk door alle activiteiten, voorzieningen en organisatiedelen met elkaar in overeenstemming te brengen.

Netwerker

In mijn vakgebied is het hebben van een goed netwerk een pré. De basis is vertrouwen. Het doel is om kennis, informatie en contacten te delen. Door mijn jarenlange ervaring heb ik ondertussen een groot, divers en goed onderhouden netwerk opgebouwd. Uiteraard kunnen hier ook ondernemingsraadsleden en de bestuurder gebruik van maken.

Adviseur

Ik adviseer de ondernemingsraad en de bestuurder wanneer een onderwerp advies- of instemmingsplichtig is. Ik ben er scherp op dat een aanvraag volledig wordt ingediend, zodat de ondernemingsraad zijn rol goed en zorgvuldig oppakken kan. Ik heb hiervoor een formulier voor de bestuurder ontwikkeld. Het betreft een hulpmiddel, zodat de bestuurder geen medezeggenschapsonderwerp vergeten kan en de doorlooptijd van een adviestraject soepel kan verlopen.

Trainer-on-the-job

Ik zal met de nodige tijd en aandacht het nieuw gekozen lid van de ondernemingsraad inwerken. De nieuwe ondernemingsraadsleden ontwikkelen de benodigde kennis en vaardigheden voor het medezeggenschapswerk volgens een vooraf afgestemd programma. Ik heb een uitgebreide informatiemap gemaakt om ondernemingsraadsleden sneller te professionaliseren, naast de externe cursussen/trainingen die zij tijdens hun zittingsperiode zullen volgen. Die externe trainingen zijn essentieel om zelf een netwerk op te kunnen bouwen als ondernemingsraadslid.