Werkervaring

De meerwaarden van het inhuren van een ambtelijk secretaris zijn:

 • De ambtelijk secretaris neemt de OR-leden werk uit handen door secretariële ondersteuning, zodat de OR-leden zich kunnen richten op hun inhoudelijke bijdrage, onderhouden van relaties en voor de OR-taak relevante kennis en kunde.
 • De ambtelijk secretaris is expert op het gebied van voor medezeggenschap relevante wet- en regelgeving. Die kennis, én het inzicht hoe die kennis wederpartijen kan dienen om een gezamenlijk gewenst resultaat te bereiken, heeft soms effect op tijd, soms op prioriteit, maar vooral op kwaliteit.
 • De ambtelijk secretaris functioneert als ‘het geweten’. Letterlijk in de zin van de juiste kennis, maar ook figuurlijk: door kritische vragen te stellen of (on)gevraagd te adviseren.
  De ambtelijk secretaris functioneert als ‘het geheugen’. De functie houdt niet op te bestaan als de zittingstermijn van de OR ten einde loopt. De ambtelijk secretaris is dan degene die eerdere afspraken, ‘best practices’ en langer lopende veranderingsprocessen helpt overdragen naar de nieuwe OR. Deels door goede (digitale) archivering, maar ook door bewuste kennis, gebaseerd op ervaringen.
 • De ambtelijk secretaris levert – afhankelijk van haar opdracht – een bijdrage in de teamontwikkeling, het besluitvormingsproces binnen de OR en met name t.a.v. de afhandeling van besluiten. Juist door het feit dat ze geen deel uitmaakt van de OR zijn een helikopterview en zakelijke benadering vaker op haar van toepassing en deze professionele houding helpt de OR om doelbewust en resultaatgericht te werken.
 • De ambtelijk secretaris heeft – afhankelijk van haar opdracht – een adviserende rol ten aanzien van het OR-beleid, werkplan en borgen van de resultaten.
 • Tot slot heeft de ambtelijk secretaris ook een stimulerende en structurerende rol als de OR besluit tot vernieuwing van de medezeggenschap en maatwerk voor de organisatie.

Werkervaring

 • Het begeleiden van ondernemingsraden bij reorganisaties met gevolgen voor medewerkers (zoals ontslag).
 • Het moderniseren van de medezeggenschap naar pro-actieve en/of participatieve ondernemingsraden.
 • Het begeleiden van ondernemingsraden, die zelf over de arbeidsvoorwaarden onderhandelen. Het betreft hierbij een extra taak en belangrijke rol waarbij het essentieel is, dat alle medewerkers (dus ook die medewerkers, die niet in de ondernemingsraad zitten) worden meegenomen. Dit om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor een eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Ik adviseer hoe de ondernemingsraad en ook de bestuurder hierin succesvol kunnen zijn.
  Ik treed op als procesbegeleider tijdens de onderhandelingen om het proces vlotter te laten verlopen.
 • Het begeleiden van een OR bij een overname.
 • Het begeleiden en oprichten van een TOR.
 • Het begeleiden van een OR bij sluiting van de productie-activiteiten / fabrieken.
 • Het verbeteren van de relatie / samenwerking tussen ondernemingsraad en bestuurder; ik ben uitermate goed ingevoerd in de Wet op de Ondernemingsraden en de rechten en plichten, die een ondernemingsraad heeft en hoe deze geïnterpreteerd dienen te worden.
 • Het assisteren van een ondernemingsraad en bestuurder bij een vertrouwensbreuk.
 • Het adviseren bij een adviesaanvraag op basis van dynamisch (organisch) veranderen.
 • Het helpen bij het schrijven van goede en gedegen ondernemingsraad adviezen.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van medezeggenschap.
 • Het tijdelijk ondersteunen van de ondernemingsraad, bij afwezigheid van de eigen ambtelijk secretaris door bijvoorbeeld ziekte, zwangerschapsverlof of mantelzorg.
 • Het harmoniseren van personele regelingen na een fusie van twee ziekenhuizen.
 • Het assisteren van zowel een ondernemingsraad als een medezeggenschapsraad bij vacatures bestuurder, Raad van Toezicht-lid of Raad van Commissarissen-lid.
 • Het coördineren van ondernemingsraadverkiezingen.
 • Het opzetten van het gremium ondernemingsraad.
 • Als administratief, organisatorisch ambtelijk secretaris bereid ik de vergadering voor en notuleer deze.
 • Als beleid ambtelijk secretaris neem ik deel aan het agendaoverleg, bewaak ik de naleving van wetten, procedures en arbeidsvoorwaarden, stel ik notities op, coördineer de verkiezingen en ondersteun ik bij het maken van het ondernemingsraad-scholingsplan.
 • Als ambtelijk secretaris adviseur adviseer en ondersteun ik naast de ondernemingsraad ook het Dagelijks Bestuur, geef aanwijzingen voor verbetering van proces en/of inhoud en stimuleer ik de ontwikkeling van de ondernemingsraad door middel van coachen.
 • Externe vertrouwenspersoon Scandinavian Tobacco Group en Jeugdzorg Limburg
 • Lid en AS van Interne Bezwaren- en Begeleidingscommissie bij Scandinavian Tobacco Group en Thebe

Naast deskundig ben ik betrokken, coach ik, zoek ik naar de samenwerking, heb vernieuwingskracht, ben een organisatorisch talent en heb zorg en aandacht voor alle medewerkers in de organisatie.

Kortom, met het inhuren van INGEricht op medezeggenschap als freelance ambtelijk secretaris, haalt u een professional in huis. Het kan gaan om de simpele variant als administratieve ondersteuner bij notuleren en agendabeheer tot adviseurschap in complexe materie.